Algemene voorwaarden Urban Flow 2015

1. Lidmaatschap, tarieven en betaling
1.1. Urban Flow werkt met maandabonnementen, lessenkaarten, losse (proef)lessen en incidentele aanbiedingen.
1.2. Actuele prijzen en aanbiedingen zijn terug te vinden op de website www.urban-flow.nl.
1.3. In de tarieven zijn sluitingsdata én aangepaste lesroosters tijdens schoolvakanties, zoals bedoeld in artikel 5.2 en 5.3 verdisconteerd.
1.4. Alle door Urban Flow gecommuniceerde prijzen op de website zijn prijzen voor particulieren en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
1.5. De prijzen voor bedrijven zijn exclusief BTW.
1.6. Abonnementsgelden worden door Urban Flow per de 1ste van de maand en bij vooruitbetaling geïnd via een automatische incasso.
1.7. Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van les(senkaart), tenzij expliciet anders overeengekomen.
2.  Geldigheid, verlengen, tijdelijk stopzetten en opzeggen
2.1. Maandabonnementen zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.
2.2. Een 10-lessenkaart is standaard 3 maanden (13 weken) of met bijbetaling 6 maanden (26 weken) geldig, is overdraagbaar en tevens te gebruiken voor de massages.
2.3. Een verlopen 10-lessenkaart kan tegen bijbetaling éénmalig met 3 maanden (13 weken) worden verlengd.

2.4. Een 20 lessenkaart is 13 weken geldig, is NIET overdraagbaar, maar kan wel gebruikt worden voor de massages. Een strip vertegenwoordigt 9,50 euro.
2.5. Indien Urban Flow een gehele week gesloten is, wordt de geldigheidsduur van de lessenkaart met een week verlengd.
2.6. Het abonnement wordt afgesloten voor tenminste 3 maanden. Na afloop van deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
2.7. Na de eerste 3 maanden is het abonnement per maand opzegbaar met in achtnemening van een opzegtermijn van 1 maand.
2.8. Het abonnement kan tussentijds niet stopgezet worden in verband met vakanties. Wel is het mogelijk om het abonnement tijdelijk naar het tarief van 1x per week aan te passen en gemiste lessen in te halen gedurende een vooraf te overeenkomen periode.
2.9. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht het abonnement of de lessenkaart tijdelijk stop te zetten of geld retour te krijgen voor een periode waarin niet gesport is.
2.10.   In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan een abonnement of 10-lessenkaart tijdelijk stopgezet worden danwel gedeeltelijk worden gerestitueerd. Dit dient schriftelijk te worden aangegeven, per post of via email, naar info@urban-flow.nl.
2.11. Aanpassing of opzegging van het abonnement dient schriftelijk te worden geïnformeerd. Dit kan per post of per email naar info@urban-flow.nl.
3. Aan- en afmelden
3.1.  Urban Flow werkt met het drop-in systeem; zolang er plek is, is iedereen van harte welkom om deel te nemen.
3.2. In verband met de beperkte capaciteit van de zaal is tijdig aan- en afmelden echter wel gewenst. Graag 24 uur van te voren.
3.3. Afmelding door een deelnemer voor een workshop, training of les anders dan een reguliere les, dient ten minste 24 uur voor aanvang te geschieden via info@urban-flow.nl. Indien de deelnemer vooruitbetaald heeft en zich tijdig heeft afgemeld, wordt het vooruitbetaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort.
4. Annulering lessen, workshops en trainingen
4.1. Bij onvoldoende deelnemers, dit uitsluitend ter beoordeling van Urban Flow, kan een les, workshop of cursus worden geannuleerd. Urban Flow zorgt er voor dat annulering zo snel mogelijk wordt gecommuniceerd via de gebruikelijke communicatiemiddelen (website, facebook, email en/of sms).
4.2.   Een geannuleerde les of training mag worden ingehaald. Inhalen dient te geschieden binnen de looptijd van een 10-lessenkaart of maandabonnement. Urban Flow behoudt zich het recht voor de geannuleerde les/training op een andere dag en/of tijdstip aan te bieden, al dan niet door aanbod te combineren.
4.3.   Indien Urban Flow een workshop annuleert ontvangen alle deelnemers die reeds betaald hebben, binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour.
5. Lesrooster, sluiting tijdens feestdagen, vakanties
5.1. De lessen van Urban Flow worden aangeboden volgens een rooster, welke tussentijds gewijzigd kan worden. Wijzigingen worden voorafgaand gecommuniceerd via de diverse communicatiemiddelen welke door Urban Flow worden gehanteerd (op de studio, via de nieuwsbrief, website en facebook pagina).
5.2.   Urban Flow is gesloten op reguliere feestdagen.
5.3.   Tijdens de schoolvakantieperiodes, zoals opgenomen op www.schoolvakanties-nederland.nl, is het mogelijk dat de lessen volgens een vakantierooster worden aangeboden. Het vakantierooster wordt tijdig gecommuniceerd via de gebruikelijke communicatiemiddelen (nieuwsbrief, website, facebookpagina en in de studio).
6.     Risico en aansprakelijkheid
6.1.   Deelname aan de de lessen, trainingen en/of workshops verzorgd door Urban Flow, geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de deelnemer.
6.2.   Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van hun gezondheid en fysieke gesteldheid en de docent daarover – of over een wijziging daarin – voor aanvang van de les te informeren. Overleg bij twijfel over deelname altijd met een arts/therapeut!
6.3.   Urban Flow is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures en/of ander persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen, trainingen en/of workshops.
6.4. Urban Flow kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verduistering of diefstal van dan wel schade – zowel direct als indirect – aan persoonlijke bezittingen.
7.     Geheimhouding en privacy
7.1.   Urban Flow behandelt alle door de deelnemer beschikbaar gestelde en eventueel vertrouwelijke informatie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
7.2.   Urban Flow zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
8.     Overige bepalingen
8.1.   Het dragen van buitenschoeisel is in de zaal niet toegestaan.
8.2.   Het gebruik van een handdoek is verplicht tijdens de matoefeningen.
8.3.   Vanwege de hygiëne zijn deelnemers verplicht een mat mee te brengen, danwel te huren à € 1 per les. Huur dient contant te worden voldaan aan de docent.
8.4.   Het is niet toegestaan te eten in de zaal, drinken mag meegenomen worden in een afsluitbare bidon.
8.5.   Urban Flow behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen door te voeren zoals bijvoorbeeld tariefswijzigingen, openingstijden, lestijden, etcetera.
9.     Toepasselijk recht, klachten en geschillen
9.1.   Op alle diensten en/of leveringen van Urban Flow is het Nederlands recht van toepassing.
9.2.   Een klacht over een geleverde dienst, behandeling en/of product moet binnen 5 werkdagen na levering, telefonisch of schriftelijk, worden gemeld.
9.3.   Urban Flow zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen, contact opnemen met de klant teneinde de klacht te bespreken en een voor beide partijen passende oplossing te vinden indien dit van toepassing is.
9.4.   Indien een klacht of geschil niet in onderling overleg – na uiterste inspanning(en) van beide partijen – opgelost kan worden, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
9.5.   Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
10.  Slotbepaling
Deze bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen van Urban Flow. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Urban Flow.